Het ontstaan van de BEC

Over de nieuw opgerichte bewonersvereniging Ede Centrum 

Op 25 september 2012 is, gedurende een bijeenkomst voorgezeten door de wijkcoördinator  van Ede-Centrum, Bram Snaterse, werd besloten een bewonersvereniging op te richten die  de belangen van de bewoners in het centrum van Ede op het gebied van het woon- en  leefklimaat gaat behartigen. Op deze bijeenkomst hebben zich 5 personen aangemeld die een  voorlopig bestuur gaan vormen en de nieuwe Bewonersvereniging Ede-Centrum (afgekort  BEC) vorm gaan geven. BEC wil, als volwaardig gesprekspartner van de gemeente en de  ondernemers, uw stem laten horen in diverse overleg fora. 

BEC moet een officiële vereniging worden met zoveel mogelijk bewoners van het Ede Centrum  gebied als lid. Het bestuur van BEC zal worden ondersteund door ad hoc in te stellen  commissies of werkgroepen die problemen in de diverse aandachtsgebieden gaan  onderzoeken en daarna door de leden ondersteunde oplossingen voorleggen aan het bestuur. 

De aandachtsgebieden zijn: veiligheid en leefbaarheid; verkeer en vervoer; evenementen;  winkels en horeca; samenleven, ontspannen en ontmoeten; en communicatie. Notarieel  bekrachtigde statuten en een huishoudelijk reglement vormen de basis van het werk van het  bestuur. 

Het is de bedoeling dat het bestuur gemiddeld één keer in de zes tot acht weken bijeen komt  om de lopende zaken te bespreken en nieuwe activiteiten voor te bereiden. Daarnaast zal één  keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden worden. Er wordt naar  gestreefd de eerste ALV rond april/mei 2013 te organiseren. In deze eerste vergadering legt  het voorlopige bestuur verantwoording af over activiteiten sinds de oprichting, er wordt een  begroting gepresenteerd en er wordt een voorstel gedaan over de hoogte van de contributie.  Tijdens deze ALV vergadering wordt ook een definitief bestuur gekozen. 

Visie  

BEC wil op een professionele, deskundige en realistische manier de belangen behartigen van  mensen die in het centrum van Ede wonen. Wij willen een volwaardige gesprekspartner en  aanspreekpunt zijn voor bewoners, gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere  belanghebbenden (zoals SBE) én als zodanig ook (h)erkend worden. BEC streeft naar een  constructieve bijdrage aan en invloed op de kwaliteit en inhoud van de besluiten die de  leefomgeving van Ede-Centrum raken.  

BEC is tevreden als in alle voorkomende gevallen de inbreng van BEC wordt gevraagd en ook  aantoonbaar wordt meegenomen bij de besluitvorming over onderwerpen die de leefomgeving  van Ede-Centrum raken. Ook vinden we het belangrijk dat onze inbreng wordt gekenmerkt  door kwaliteit en deskundigheid. Wij willen flexibel en slagvaardig inspelen op (on)voorziene  ontwikkelingen en met enige regelmaat (proactief) naar buiten treden met ideeën en  voorstellen gericht op de optimalisering van het leef-, woon- en werkklimaat in Ede-Centrum,  binnen de context van Ede als geheel. 

Korte terugblik 

De afgelopen tien tot vijftien jaar is er veel ontwikkeld en gebouwd in Ede-Centrum. Er zijn veel  appartementen bijgebouwd en het aantal bewoners in het centrum is gestegen van 900 naar  ongeveer 2400. Op dit moment zijn de grote ontwikkelingsprojecten zo goed als afgerond,  maar een centrum als Ede blijft altijd dynamisch en in beweging. 

Helaas worden bewonersbelangen en ideeën in het Centrum nu niet of te weinig gehoord.  Bewoners reageren vaak individueel of in kleine groepen richting de gemeente. Dat is jammer,  want het is effectiever als er een klankbordgroep van bewoners is. De politiek heeft zich dit  gerealiseerd, zoals in een schrijven van de gemeente op 27 maart 2012 is verwoord. Het  College van B&W schrijft hierin te streven naar een bewonersplatform, dat geregeld overleg  gaat voeren met de gemeente over zaken die zich voordoen in het centrum van Ede.  

Door de wijkcoördinator Ede-Centraal, de heer Bram Snaterse, is daarom aan alle bewoners  van Ede Centrum een uitnodigingsbrief gestuurd om op 23 april 2012 in het gemeentehuis  bijeen te komen met als doel om een klankbordgroep op te richten die de bewonersbelangen  kan gaan vertegenwoordigen. 

Op 12 juni 2012 is er een vervolgbijeenkomst geweest in het gemeentehuis. Het doel van  deze avond was om een volgende stap te zetten in de oprichting van een bewonersplatform  Ede-Centrum. Hiervoor was ook de heer Hans Monshouwer uitgenodigd (oud-voorzitter van  de Algemene Bewonersvereniging Ede-Oost (ABEO). Op deze avond is gesproken over de  vorm van een bewonersplatform; er is geïnventariseerd wat de thema’s en onderwerpen  kunnen zijn voor het nieuw op te richten bewonersplatform en er is een eerste inventarisatie  gemaakt m.b.t. mogelijke bestuursleden (functies in een bestuur). 

Op 25 juni hebben alle centrumbewoners wederom een brief ontvangen met het verzoek om  op 25 september 2012 samen te komen voor de oprichting van een nieuw te vormen  Bewonersplatform. 

Een oproep gedaan aan geïnteresseerden voor een bestuursfunctie om samen te komen op  10 september 2012 had als resultaat dat slecht 3 leden zich aanmeldden. Deze 3 interim  leden hebben zich gebogen over de vorm van het bewonersplatform, stichting of vereniging,  waarvoor op 25 september moet worden gekozen. Daarnaast is al een begin gemaakt met de  opmaak van Statuten en Huishoudelijk Regelement.  

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 25 september in het Raadhuis gekozen voor de  verenigingsvorm en is het gevormde interim bestuur van 10 september aangevuld met 2 extra leden zodat de oprichting van de bewonersvereniging Ede Centrum een feit werd. 

De afgelopen maand is er door het interim bestuur een aantal vergaderingen belegd om de  formele status van de bewonersvereniging Ede Centrum vorm te geven. Statuten en  Huishoudelijk Regelement zijn in concept gereed en zullen worden vastgelegd bij de notaris. 

Een website is in ontwikkeling en zal binnenkort online gaan komen om dit medium als  communicatiemiddel naar de achterban te kunnen gebruiken.

Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen geformeerd worden op het gebied van o.a.: – Evenementen/Horeca 

– Leefbaarheid/Veiligheid 

– Verkeer en Vervoer 

Lidmaatschap 

In onze – dus ook uw – woonwijk is een vereniging actief die de belangen behartigt van de  bewoners op het gebied van het woon- en leefklimaat: de Bewonersvereniging Ede-Centrum  (BEC).  

De gemeente Ede beschouwt BEC als formele gesprekspartner voor zaken die alles te maken  hebben met dit woon- en leefklimaat. Om als BEC hierbij tenminste op gelijkwaardige basis te  kunnen opereren, is het van groot belang dat BEC zoveel mogelijk bewoners (= leden!) van  onze wijk vertegenwoordigt. Maar ook dat BEC de binnen de wijk aanwezige deskundigheid  bundelt voor zaken die overleg vergen of bij het voeren van procedures. 

BEC houdt zich onder andere bezig met:  

• het anticiperen op, het beoordelen van en het participeren in plannen van de  gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid, die gevolgen zouden kunnen hebben voor  onze wijk;  

• het informeren van de leden over datgene wat in onze wijk speelt of gaat spelen;  • het verzamelen van ideeën en klachten met betrekking tot de leefbaarheid van onze  wijk en het voeren van overleg met de hiervoor verantwoordelijke betrokken instanties.  

U kunt de positie BEC verstevigen met uw lidmaatschap en deskundigheid. Daarom heten wij  u graag welkom als lid van BEC!