Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeentelijk Rioleringsplan

Eens in de vijf jaar wordt een gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Dit plan is ook erg belangrijk voor u, omdat in dit plan de belangrijkste keuzes en maatregelen worden bepaald voor hoe wij als gemeente om willen gaan met water.

Wat is eigenlijk een Gemeentelijk Rioleringsplan?

In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) legt de gemeente vast hoe invulling gegeven wordt aan de zorgplichten voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals het vervangen van de riolering, afkoppelen van het hemelwater, reinigen van trottoirkolken en het bemeten van de grondwaterstand.  Eén van de ontwikkelingen die een plek krijgt in het nieuwe GRP is het veranderende klimaat. Het gaat meer en harder regenen, deze extra neerslag past niet altijd in de riolering. Hoe moet de gemeente hier mee omgaan? Zorgen dat de openbare ruimte deze neerslag kan verwerken of moeten we juist stimuleren dat bewoners het hemelwater op eigen terrein gaan opvangen?V

Nadere informatie

Voor verdere informatie wil ik u verwijzen naar het huidige rioleringsplan te vinden op de gemeentelijke website (Link GRP). Daarnaast heeft de KNMI een regiorapportage gemaakt waarin inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen klimaatverandering voor onze regio heeft (KNMI rapportage) .