Category Archives: Nieuws

Parkeren voor bezoekers

Via de media hebt u wellicht vernomen, dat er een bezoekersregeling gaat komen voor de bewoners van Ede Centrum.

In de berichtgeving vanuit de gemeente wordt de suggestie gewekt dat de Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC) daar nauw bij betrokken is geweest.

Helaas is dat niet het hele verhaal.

Wij zijn in een vroeg stadium geïnformeerd over de plannen.

Echter de uitwerking is niet met ons gedeeld of besproken.

Participatie is meer dan informeren!

Wellicht krijgen wij nog de mogelijkheid om in de uitwerking te participeren!

Opmerkingen van uw kant hierover zijn van harte welkom.

Burgercomité Valleilijn Ede

Burgercomité Valleilijn Ede organiseert bijeenkomst kwartiersdienst

Het Burgercomité Valleilijn Ede in oprichting organiseert woensdagavond 21 juni een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Er zijn plannen de Valleilijn-trein vaker door Ede te laten rijden. Het Burgercomité Valleilijn Ede wil als burgerinitiatief betrokken worden bij plannen rondom deze Valleilijn, waarbij ook nut, noodzaak en alternatieven onderwerp van gesprek zijn. De avond begint om 19.30u, en vindt plaats in Ondernemerscentrum Noorderkerk, aan de Amsterdamseweg 9 te Ede.

In oktober 2016 bleek dat de provincie Gelderland vergevorderde plannen heeft om op het traject Barneveld-Zuid naar Ede-Wageningen een kwartiersdienst te laten rijden. Vanuit de gemeenteraad van Ede zijn toen vragen gesteld. Ook vanuit omwonenden en betrokkenen is er publiciteit geweest in lokale, regionale en landelijke media (Radio en Omroep Gelderland, BNR Nieuwsradio, lokale omroep Ede). Mede daarom stelde de provincie Gelderland besluitvorming uit, want er is meer onderzoek nodig. Het Burgercomité Valleilijn Ede wil hier graag aan bijdragen.

Op de avond krijgen de aanwezigen informatie over het oorspronkelijke voorstel, de opgeworpen vragen en de ingediende bezwaren. Ook is er een animatiefilm waarin wordt ingegaan op nut en noodzaak van de kwartiersdienst, en op eventuele alternatieven.

Na een break is er ruimte voor vragen en kunnen geïnteresseerden zich melden voor deelname aan het Burgercomité Valleilijn Ede.

Omwonenden en belangstellenden kunnen vanaf 19.15u terecht in:

Ondernemerscentrum Noorderkerk Ede
Amsterdamseweg 9
6711 BE Ede
0318 308415

Woensdagavond 21 juni 19.30u

Herinrichting marktplein

Het Marktplein in Ede ligt er vaak stilletjes bij. Op zaterdag en maandag vind je er de weekmarkt, in de zomer af en toe een evenement. Edenaren geven aan dat ze het plein een van de minst aantrekkelijke stukjes binnenstad vinden. Ze willen de sfeer terug die er heel vroeger heerste. De oude Markt terugbrengen, dat is niet mogelijk, maar de gemeente ziet zeker mogelijkheden om van het lege plein een plek van ontmoeten en verbinden te maken. Een onderdeel van de binnenstad waar van alles gebeurt, waar een prettige sfeer hangt. Daarom besloot het college om met het idee van Stichting DOE aan de slag te gaan: ideeën ophalen voor het Marktplein bij de Edese bewoners, ondernemers en instellingen.

In het voorjaar droegen Edenaren ideeën aan voor een nieuw uiterlijk van het marktplein. Heel veel dank aan alle meedenkers en inzenders voor de fantastische en inspirerende bijdragen. We ontvingen maar liefst vierhonderd reacties! Een overzicht hiervan vindt u op: www.doe-ede.nl.

De ideeën zijn gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Die zijn zo enthousiast dat ze een royaal basisbudget van 1,5 miljoen euro reserveren voor het maken van een nieuw marktplein.

 

De twee uitgewerkte ontwerpen zijn nu te vinden op Doe Ede
Iedereen kan nu zijn/haar keuze maken.
Zorg dat u uiterlijk 11 juni een keus hebt gemaakt.

De uitvoering van het plan staan gepland voor 2017 en 2018.

Verplaatsing weekmarkt

Zaterdagmarkt.

Er liggen twee ontwerpen voor de herinrichting van de Markt.

Deze herinrichting heeft consequenties voor de weekmarkt. De ruimte voor de kramen wordt minder. De maandagmarkt zal nog wel passen op het nieuw ingerichte plein. De zaterdagmarkt zal niet meer helemaal passen op het nieuw ingerichte plein.
Daarom is al geruime tijd een werkgroep op zoek naar mogelijke oplossingen.

Er zijn op dit moment drie alternatieven in beeld:

  • Brouwerstraat (uitbreiding van het aantal kramen)
  • Torenstraat (mogelijkheid van een carré kramen op het bredere stuk)
  • Grotestraat (kramen aan beide kanten bij de kerk).

Voor bewoners van deze straten is het belangrijk om dit proces in de gaten te houden.

U kunt uw reacties en/of opmerkingen natuurlijk kwijt bij BEC.

Maar u kunt ook zelf meedenken en reageren op de eerstvolgende bijeenkomst over de markt.

Op dinsdag 27 juni vindt het volgende werkatelier plaats.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeentelijk Rioleringsplan

Eens in de vijf jaar wordt een gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Dit plan is ook erg belangrijk voor u, omdat in dit plan de belangrijkste keuzes en maatregelen worden bepaald voor hoe wij als gemeente om willen gaan met water.

Wat is eigenlijk een Gemeentelijk Rioleringsplan?

In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) legt de gemeente vast hoe invulling gegeven wordt aan de zorgplichten voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals het vervangen van de riolering, afkoppelen van het hemelwater, reinigen van trottoirkolken en het bemeten van de grondwaterstand.  Eén van de ontwikkelingen die een plek krijgt in het nieuwe GRP is het veranderende klimaat. Het gaat meer en harder regenen, deze extra neerslag past niet altijd in de riolering. Hoe moet de gemeente hier mee omgaan? Zorgen dat de openbare ruimte deze neerslag kan verwerken of moeten we juist stimuleren dat bewoners het hemelwater op eigen terrein gaan opvangen?V

Nadere informatie

Voor verdere informatie wil ik u verwijzen naar het huidige rioleringsplan te vinden op de gemeentelijke website (Link GRP). Daarnaast heeft de KNMI een regiorapportage gemaakt waarin inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen klimaatverandering voor onze regio heeft (KNMI rapportage) .

« Older Entries